Someturva-palvelun tietosuojaseloste

Päivitetty viimeksi: 22.3.2023

Yksityisyytesi on meille tärkeä

Henkilötietojen ja yksityisyyden turvaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Sitoudumme kunnioittamaan yksityisyyttäsi ja suojaamaan meille antamasi henkilötiedot.

Tämä tietosuojaseloste koskee Someturva-palvelua, jonka kautta voit saada apua ja tukea sosiaalisessa mediassa, verkossa tai muualla tapahtuneeseen ikävään tilanteeseen, kuten kiusaamiseen, häirintään tai uhkailuun.

Palvelussa henkilötietojen käsittely on tarpeen, jotta voimme tuottaa palveluamme ja auttaa sinua, kun kohtaat kiusaamista tai häirintää. Palvelu on suunniteltu tietosuojalainsäädännön ja tietoturvan vaatimukset huomioon ottaen.

Tämä tietosuojaseloste koskee paitsi palvelun käyttäjiä myös soveltuvin osin niitä henkilöitä, jotka voivat olla tunnistettavissa käyttäjän meille ilmoittamasta tilanteesta.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Somis Enterprises Oy (Someturva)
Y-tunnus: 2837159-1
Köydenpunojankatu 2 D, 00180 Helsinki
info@someturva.fi

Tietosuojalainsäädännön mukaisena rekisterinpitäjänä toimii Someturva. Someturva on vastuussa siitä, että henkilötietoja käsitellään tämän tietosuojaselosteen ja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Jos sinulle herää kysymyksiä henkilötietojen käsittelystä, autamme mielellämme.

Mitä henkilötiedot ovat?

Henkilötieto tarkoittaa ihmistä, eli esimerkiksi sinua, koskevaa tietoa, josta olet suoraan tai epäsuorasti tunnistettavissa. Henkilötiedon käsite on lainsäädännössä hyvin laaja. Se voi olla esimerkiksi nimen tai osoitteen lisäksi mikä tahansa tieto, jonka avulla tai eri tietoja yhdistelemällä on mahdollista yksilöidä, että tieto koskee juuri sinua.

Mitä tietoja käsittelemme?

Keräämme vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tämän tietosuojaselosteen mukaisten käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia.

(1) Kun kirjaudut palveluun

Kun kirjaudut sisään palveluun, käsittelemme seuraavia tietoja:

 • Yhteystieto, jolla kirjaudut palveluun eli puhelinnumero tai sähköpostiosoite
 • Aktivointikoodi, jolla osoitat käyttöoikeutesi palveluun

Puhelinnumerosi tai sähköpostiosoitteesi avulla luomme sinulle anonyymin käyttäjätilin. Yhteystieto tallennetaan ulkoiseen turvalliseen holviin, mikä mahdollistaa sen, että voimme käsitellä tapauksia palvelussa anonyymisti.

Aktivointikoodi kertoo meille palvelun maksavan yhteisön, kuten kunnan, oppimisyhteisön tai organisaation. Aktivointikoodin avulla emme voi päätellä, kenestä yksittäisestä henkilöstä on kyse.

(2)  Kun ilmoitat tapauksesta

Kun pyydät meiltä palvelussa apua, voimme käsitellä seuraavia tietoja:

 • Sinun antama kuvaus tapahtuneesta, sisältäen muun muassa:
  - sinun ikäsi
  - epäillyn loukkaajan ikä
  - kuvaus tilanteesta
  - arvioitu ajankohta
  - seuraukset ja/tai haittavaikutukset
  - sosiaalinen media, jossa tilanne tapahtui
  - muut osalliset
 • Someturvan arvio ja neuvot tilanteen selvittämiseksi sekä muut asian selvittämiseen liittyvät tiedot 

Vaikka tarvitsemme tarkat tiedot tapahtuneesta, emme kysy esimerkiksi nimeäsi, asuinpaikkaasi tai muita tietoja, joilla osapuolet voisi tunnistaa. Ainoa yksilöintitieto, jota pyydämme, on ikä. Osapuolten iällä voi olla suurikin vaikutus siihen, miten tilannetta arvioidaan oikeudellisesti.

Palvelun käyttö on täysin vapaaehtoista ja käsittelemme ilmoittamasi tilanteen sinun antamiesi tietojen perusteella. Kaikkien yllä lueteltujen henkilötietojen antaminen ei siis ole välttämätöntä, mutta henkilötietojen laajuudella voi olla vaikutusta siihen, kuinka hyvin pystymme auttamaan sinua.

(3) Evästeet

Lisäksi voimme käsitellä palvelun evästeisiin liittyviä henkilötietoja. Evästetietoihin voivat kuulua esimerkiksi:

 • IP-osoite
 • sähköisen viestinnän tunnistamistiedot
 • selain- ja käyttöjärjestelmätiedot

Evästeiden käyttöä koskee erillinen evästekäytäntö. Evästeiden avulla ei ole tarkoitus tunnistaa yksittäistä palvelun käyttäjää, vaan parantaa palvelun käyttökokemusta. Siltä osin kuin yksittäinen henkilö voi niistä olla tunnistettavissa, tietoja käsitellään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Mistä keräämme henkilötiedot?

Annat henkilötiedot meille itse, kun kirjaudut palveluun tai ilmoitat tilanteesta.

Organisaation edustajat voivat raportoida meille myös jonkun toisen, kuten oppilaan tai työntekijän, kohtaamasta tilanteesta. Meidän tarkoituksena ei ole tunnistaa tilanteeseen liittyviä henkilöitä ja ohjeistamme organisaation edustajat kuvaamaan tilanteen anonyymisti siten, etteivät siihen liittyvät henkilöt ole tunnistettavissa.

Mihin tarkoituksiin käytämme henkilötietoja ja millä perusteella?

Käytämme henkilötietoja alla lueteltuihin tarkoituksiin. Käsittelemme tietoja vain silloin, kun siihen on oikeudellinen peruste.

Jos käsittely perustuu oikeutettuun etuun, olemme varmistaneet yksityisyyden suojan toteutumisen arvioimalla ja punnitsemalla oikeutettua etuamme tasapainotestin avulla tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeiden mukaisesti. Jos haluat saada lisätietoa koskien oikeutetun edun arviointia ja tasapainotestiä, voit ottaa meihin yhteyttä.

(1) Palvelun tarjoaminen

Käsittelemme henkilötietojasi, jotta voimme käsitellä sinun meille ilmoittaman tapauksen, arvioida tilanteesi oikeudellisesti sekä psykologisesti, auttaa sinua selvittämään tilanteen parhaalla mahdollisella tavalla ja turvata antamasi tiedot asiattomalta pääsyltä.

 • Henkilötietojen käsittelyn peruste on tämän tarkoituksen osalta sinun suostumuksesi.
 • Vaikka olisit alle 13-vuotias, perustuu käsittely sinun suostumukseesi. Soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti vanhemman tai edunvalvojan suostumus ei ole tarpeen tarjottaessa ennaltaehkäiseviä palveluja tai neuvontapalveluja suoraan lapselle (GDPR, johdanto-osan 38 kohta). Palvelussamme on kyse edellä kuvatusta neuvontapalvelusta häirintä- ja kiusaamistilanteiden selvittämiseksi.
 • Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa ottamalla meihin yhteyttä (ks. lisää kohta “Mitkä ovat sinun oikeutesi?”). Huomaathan kuitenkin, että suostumuksen peruuttaminen kesken tapauksen käsittelyn tarkoittaa samalla asian käsittelyn lopettamista, sillä käsittely ei ole mahdollista ilman henkilötietoja.
 • Organisaation edustajat voivat raportoida palvelussa organisaatiossa ilmenneestä tilanteesta, jonka kohteena on muu henkilö kuin käyttäjä itse. Tässä tilanteessa (muiden kuin käyttäjän) henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu tarjota oikeudellista neuvonantoa organisaatioille häirintä- ja kiusaamistilanteiden selvittämiseksi tilanteessa, jossa neuvonantoa ei ole mahdollista toteuttaa ilman henkilötietojen käsittelyä. Erityisesti kouluyhteisöille tarjottavan palvelun kohdalla taustalla on myös laajempi yleinen etu, jonka tavoitteena on puuttua ja selvittää lapsiin ja nuoriin verkossa kohdistuvia loukkaavia tilanteita.

(2) Palvelun kehittäminen

Käsittelemme henkilötietoja palvelun kehittämiseen. Tältä osin henkilötietojen käsittely perustuu pääasiassa oikeutettuun etuun, jonka tarkoituksena on palvelun hyödyntämän tekoälyn opettaminen, palvelun käyttäjäkokemuksen ja palvelun, asiantuntijoidemme erityisosaamisen sekä tietoturvallisuuden parantaminen. Tekoälyn opettamisessa käytetään ainoastaan pseudonymisoitua tai täysin anonymisoitua tietoa.

Siltä osin kuin annat meille palvelussa ilmoittamaasi tilanteeseen ja sen seurauksiin liittyviä tietoja, jotka koskevat terveydentilaasi, on henkilötietojen käsittelyn perusteena aina nimenomainen suostumus. Käytämme näitä tietoja palvelun kehittämiseen vain sinun luvallasi.

Kuinka kauan säilytämme tietojasi?

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Lähtökohtaisesti säilytämme sinun meille palvelussa antamia henkilötietoja ilmoittamasi tilanteen käsittelyn ajan. Hävitämme tai anonymisoimme tiedot viimeistään, kun kaksi vuotta on kulunut viimeisestä yhteydenotosta palvelun käyttäjän kanssa.

Kuka käsittelee henkilötietojasi?

Henkilötietojasi käsittelevät meillä ainoastaan henkilöt, joilla on työnsä puolesta peruste siihen. Palvelussa ilmoittamasi tapauksen vastaanottaa ja käsittelee Someturvan häirinnän ensiapuyksikkö. Ensiapuyksikön asiantuntijat ovat sitoutuneet pitämään tietosi salassa.

Saatamme käyttää alihankkijoita ja palveluntarjoajia esimerkiksi palvelun tekniseen ylläpitoon ja kehittämiseen. Alihankkijat ja palveluntarjoajat toimivat meidän lukuumme, eikä heillä ole itsenäistä oikeutta käyttää henkilötietoja. He eivät saa käyttää tietojasi mihinkään muihin kuin meidän määrittämiin tarkoituksiin yllä kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen.

Luovutammeko henkilötietoja kolmansille osapuolille?

Emme luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille. Tästä voidaan poiketa vain, jos:

 • lainsäädäntö niin vaatii, esimerkiksi haasteeseen vastaamiseksi tai oikeudenkäyntimenettelyyn liittyen tai
 • olemme mukana sulautumisessa tai liiketoimintakaupassa.

Siirrämmekö tietojasi kansainvälisesti?

Ensisijaisesti käsittelemme tietoja vain Euroopan talousalueen sisällä. Poikkeuksena on palvelumme toimivuuteen liittyvät IT-palveluntarjoajat (vahvistuskoodin lähetys, virheiden monitorointi ja palvelun käyttöstatistiikka), jotka saattavat siirtää tietoja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, kuten Yhdysvaltoihin.

Jos hyödynnämme tietojen käsittelyssä tällaisia palveluita, käytämme hyväksyttyjä vakiintuneita suojamekanismeja, kuten Euroopan komission mallisopimuslausekkeita, joilla palveluntarjoajamme sitoutuu asianmukaisiin tietosuojatoimiin henkilötietojesi suojaamiseksi.

Miten tietosi suojataan?

Kiinnitämme erityistä huomiota tietosuojaan ja tietoturvaan palvelumme suunnittelussa, tuottamisessa ja ylläpidossa.

Meillä on käytössämme asianmukaiset tekniset, hallinnolliset ja fyysiset tietoturvatoimenpiteet henkilötietojesi suojaamiseksi hävittämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytökseltä ja asiattomalta pääsyltä tietoihin.

Rajoitamme pääsyä henkilötietoihin vain sellaisille työntekijöille ja meihin palvelusuhteessa oleville henkilöille, joilla on työnsä puolesta tarve saada kyseisiä tietoja sekä palveluntarjoajille, jotka voivat käsitellä tietoja ainoastaan ohjeistuksemme mukaisesti. Velvoitamme alihankkijamme käsittelemään henkilötietoja luottamuksellisesti ja huolehtimaan riittävästä tietoturvan tasosta henkilötietojen suojaamiseksi. Kaikkia henkilöitä, joilla on pääsy henkilötietoihin, sitoo salassapitovelvollisuus.

Toteutamme tietosuojaa ja tietoturvaa jatkuvasti muun muassa kouluttamalla henkilöstöämme ja tarkastelemalla säännöllisesti toimintamme vaatimuksenmukaisuutta suhteessa tietosuojalainsäädäntöön ja hyviin tietoturvakäytänteisiin.

Mitkä ovat sinun oikeutesi?

Sinulla on oikeus:

 • Pyytää pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin
 • Peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn
 • Pyytää epätarkan tai virheellisen henkilötiedon oikaisua
 • Pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista
 • Pyytää henkilötietojesi poistamista
 • Kieltää henkilötietojen käsittely, joka perustuu meidän oikeutettuun etuumme
 • Saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse antanut meille kyseiset henkilötiedot
 • Tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (Suomessa tietosuojavaltuutetun toimisto)

Yllä mainitut pyynnöt tulee lähettää asiakaspalveluun sähköpostitse osoitteeseen: info@someturva.fi.

Muutokset

Kehitämme jatkuvasti palveluitamme. Sen vuoksi voimme joutua muuttamaan ja päivittämään tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Jos teemme muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen, päivitämme uuden selosteen internetsivuillemme ja merkitsemme siihen päivityksen ajankohdan.