Hämndporr – nätbrott eller inte?

| Tid att läsa:10 minuter

“Nätbrott eller inte” är en bloggserie där SomeBuddy-jurister jämför svensk och finsk lagstiftning för att se hur olika fenomen på sociala medier bedöms i dessa två länder.

Foto: Andre Moura, Pexels.
Foto: Andre Moura, Pexels.

“Jag och mitt ex filmade oss när vi hade sex. Själva filmandet skedde i samförstånd men nu har han laddat upp videon på en porrsida. Jag vet att jag borde polisanmäla men jag skäms och är rädd att det kommer bara att göra allt värre.“ Kvinna, 24 år

Spridandet av sexuella filmer eller bilder utan samtycke kallas ofta för hämndporr. Typiskt sett avser begreppet "hämndporr" situationer där en före detta partner sprider exempelvis nakenbilder på nätet som en hämnd mot den före detta partnern. Det kan dock finnas många andra motiv bakom handlingen. Att hota med att sprida nakenbilder kan exempelvis fungera som ett sätt att skryta, förnedra eller tvinga offret att göra någonting. Ofta vill gärningsmannen kontrollera offret.

Enligt en amerikansk studie är hot om hämndporr vanligaste bland ungdomar under 30 år. Materialet kan spridas både i stängda chatter, till exempel på Messenger eller WhatsApp och på offentliga plattformar. Har innehållet hamnat på nätet kan det praktiskt taget vara omöjligt att få bort det. Situationen är särskilt allvarlig om bilderna eller videon sprids på en porrsida eller om information om offrets identitet sprids i samband med materialet. Innehåll på offentliga porrsidor kopieras och sprids ofta vidare. Personlig information som delas i samband med hämndporr, till exempel namn eller telefonnummer, kan dessutom leda till trakasserande och hotfulla kontakter från helt okända personer.

För offret kan upplevelsen vara mycket förnedrande och stötande, samt väcka väldigt starka känslor såsom rädsla och ångest. Hämndporr har också varaktiga effekter på offret. Enligt studier kan brott mot sexuell integritet leda exempelvis till tillitsproblem, lågt självförtroende, depression och PTSD. Konsekvenserna av hämndporr kan vara lika allvarliga som av ett sexualbrott som sker i det verkliga livet.

Men är hämndporr ett brott eller inte? Nedan fördjupar vi oss i denna fråga ur både finsk och svensk lagstiftning.

Finland – Har videon gjorts tillgänglig för ett stort antal människor eller är den förnedrande?

I Finland kan hämndporr bedömas inom ramarna för två olika brott; spridande av information som kränker privatlivet och ärekränkning.

Vid bedömningen om spridande av information som kränker privatlivet är motivet för handlingen irrelevant. Det spelar ingen roll om bilden sprids som hämnd eller inte. Det som är betydelsefullt är att informationen rör offrets privatliv, att informationen har spridits för flertal personer, och att handlingen är sådan att den typiskt kan anses orsaka skada, lidande eller förakt för offret.

I Finland har det inte på ett uttömmande sätt definierats vilka slags uppgifter som ska anses vara integritetskänsliga. Sexualrelaterad information och bilder betraktats dock nästan alltid som en del av privatlivets kärna. Angående andra kravet om antalet människor som informationen ska ha gjorts tillgänglig för, har det i finsk rättspraxis definierats som tiotals människor. Kraven för brott kan därmed uppfyllas om informationen har spridits till 20-30 personer. Eftersom frågan bedöms alltid från fall till fall är det omöjligt att fastställa ett exakt antal. Uppgiften eller bilden behöver dock inte ha faktiskt nått ett stort antal personer utan det är tillräckligt att materialet har gjorts tillgänglig för en sådan större grupp. För det tredje ska handlingen vara sådan att den typisk sett har orsakat skada, lidande eller förakt för offret. Bedömningen av skadan baseras inte på offrets subjektiva upplevelse eller gärningsmannens avsikt, utan på själva handlingen och beskaffenheten av det spridda materialet. Offret måste därför vara identifierbart, till exempel från det distribuerade bildmaterialet eller dess sammanhang.

Om intima bilder görs tillgänglig för mindre än tio personer, till exempel endast en person, kan handlingen som utgångspunkt betraktas som ärekränkning. För straffansvar krävs det att gärningsmannen har med uppsåt utsatt någon för missaktning eller förnedring. Avsikten att hämnas och förnedra offret har därmed en stor betydelse i denna bedömning.

“Har man gett sitt tillstånd att filma innebär inte att man har samtyckt till att publicera eller sprida videon.”

I det ovan beskrivna fallet har videon filmats med bådas samtycke men efter att paret gjort slut före detta partnern laddat upp videon på en porrsida utan samtycke. Det är naturligtvis ok att filma eller dela sexvideor - så länge båda parterna är överens om det och har gett sitt tillstånd. Har man gett sitt tillstånd att filma innebär inte att man har samtyckt till att publicera eller sprida videon. I det ovan beskrivna fallet skulle någon av de ovanstående brotten troligtvis kunna komma i fråga. Eftersom det är ofta omöjligt att helt få bort videor som laddats upp på en porrsida, kan konsekvenserna vara så allvarliga att handlingen kan komma att bedömas som ett grovt brott.

Spridning av nakenbilder är olyckligt nog ett vanligt fenomen även bland minderåriga. Om offret är ett minderårigt barn kan innehav av barnpornografisk bild och spridning av pornografisk bild bli tillämpliga bestämmelser. Själva filmandet och innehav av filmen kan då uppfylla kraven för brott. Det saknar betydelse hur många människor filmen har tillgängliggjorts för eller om avsikten har varit att förnedra. Det saknar också betydelse om barnet har gett sitt samtycke till filmning, innehav eller spridning.

Sverige – Kan handlingen typiskt sett orsaka allvarlig skada?

Tidigare prövades dessa typer av gärningar ofta genom bestämmelsen om förtal. För att kunna klassificera en händelse som förtal krävs att syftet med spridningen är att utsätta en person för nedsättande eller kränkande omdömen. Men inte alla integritetskränkande handlingar som till exempel spridning av en sexvideo, kan alltid anses som nedsättande eller kränkande. I januari 2018 blev olaga integritetsintrång ett nytt brott i Sverige, vilket medförde att det blev straffbart att sprida vissa integritetskänsliga bilder och uppgifter om det leder till allvarlig skada. Detta oavsett om uppgiften är nedsättande eller inte.

Bestämmelsen motsvarar i stor utsträckning finska bestämmelsen om spridande av information som kränker privatlivet. Till skillnad från finska bestämmelsen definieras det noggrant vilka slags bilder eller uppgifter faller under bestämmelsen. I bestämmelsen finns en fempunkts lista av uppgifter vars spridning kan medföra ett straff. En av dessa punkter är “bild på eller annan uppgift om någons sexualliv” som riktar sig bland annat mot så kallad hämndporr. Också i Sverige krävs det att spridningen skett mot den andres vilja. Därtill ska uppgiften ha spridits i större kretsar, d.v.s. gjorts tillgänglig för fler än ett fåtal personer. I svensk rättspraxis har detta tolkats som mer än 8-10 personer.

Foto: Markus Spiske, Pexels.
Foto: Markus Spiske, Pexels.

Till skillnad från Finland krävs det att spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för offret. Det förutsätts inte att någon allvarlig skada har uppkommit utan det räcker med att spridningen typiskt sett ska kunna medföra sådan skada. Att uppgifterna sprids exempelvis till personer i den utsattes närhet, skolklass eller vänskapskrets kan öka känslan av intrång i privatlivet och medföra att brottet kan betecknas som grovt.

“Brottet kan bedömas som grovt om webbplatsen är välkänd och besöks av många människor eller om videon med lätthet kan hittas via sökmotorer.“

I detta fall kan olaga integritetsintrång komma i fråga då videon har publicerats på en webbplats där det gjorts tillgänglig för mer än 8-10 personer. Filmen har varit mycket privat och då den har lagts upp på en porrsida kan även kravet på att handlingen ska vara ägnad att medföra allvarlig skada anses uppfylld. Brottet kan komma att bedömas som grovt om webbplatsen är välkänd, besöks av många människor eller om videon med lätthet kan hittas via sökmotorer.

Som nämnt tidigare, kan förtal också komma i fråga. Eftersom olaga integritetsintrång har den personliga integriteten som skyddsintresse medan förtalsbrottet skyddar den ära och det anseende någon har hos andra kan gärningsmannen dömas för båda. Hade offret varit under 18 år hade barnpornografibrott varit aktuellt då det är olagligt att bland annat filma, sprida och besitta sådana bilder på barn.

Gränsdragning mellan yttrandefrihet och personlig integritet

För närvarande bedöms hämndporr på ett mycket liknande sätt i både Finland och Sverige. Tidigare var skyddet för personliga integriteten svagare i Sverige då gärningar kunde enbart prövas genom förtalsbestämmelsen. I och med lagreformen krävs det inte längre att materialet har spridits med syfte att utsätta en person för nedsättande eller kränkande omdömen, såvida materialet inte har gjorts tillgänglig till bara ett fåtal personer. I båda länderna är det faktum att offret inte har gett tillstånd att publicera materialet avgörande för straffansvaret.

“Det framstår därmed som att yttrandefriheten väger tyngre än enskildas personliga integritet i Sverige i jämförelse med Finland.”

I Sverige skyddas dock personliga integriteten fortfarande lite försiktigare. Uppgifterna och bilderna som faller inom ramen för bestämmelsen om olaga integritetsintrång definieras uttömmande, och spridningen ska vara ägnad att medföra allvarlig skada till skillnad från Finland där vad som är integritetskänsliga uppgifter prövas från fall till fall och där skadan inte behöver vara allvarlig. Det framstår därmed som att yttrandefriheten väger tyngre än enskildas personliga integritet i Sverige i jämförelse med Finland.

Har du hamnat i en liknande situation? Med hjälp av Someturva kan du när som helst rapportera om plötsliga och otäcka situationer som skett på sociala medier. Someturva är en lättanvänd applikation som är konfidentiell och helt anonym. När du rapporterar något till oss kommer du alltid att få ett snabbt svar och tydliga instruktioner om hur du ska gå vidare i din situation. Läs mer och beställ Someturva nedan. Låt oss se till att dina gränser respekteras även på nätet!

09.06.2020

Kaisa Rissanen
Laura Sofy
Someturva